درباره ماهنامه عاشقان ایران

ماهنامه الکترونیک غیربرخط ” عاشقان ایران ” دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این نشریه در زمینه های سیاسی و اجتماعی فعالیت می کند.

اگر دلتان برای ایران می تپد و دغدغه ایران دارید و در موضوعات مختلف اجتماعی و سیاسی صاحب اندیشه و قلم هستید، می توانید مطالب خود را از طریق روشهای ذکر شده در صفحه “تماس با ما” ارسال کنید تا در ماهنامه عاشقان ایران منتشر شود.

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدی کمالی

شماره مجوز: 94352

تاریخ مجوز: 1402/05/16